<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Formål

Kursusmoduler

Modulerne på kurset 2018 vil komme til at omhandle emner som hjertesygdom og følgevirkninger, familiens trivsel med fokus på søskende, kost og motion for hjertebørn, servicetjek på tilværelsen i familier med hjertesyge børn/unge samt det unge hjertebarns vej gennem systemet, når vejen ikke er helt lige.

Der vil søndag 26/8 være samtaleworkshops for børn fra 9-17 år i aldersopdelte grupper for hhv. hjertebørn/hjerteunge og søskende.

Kursets formål

Familiekursets formål er at fremme kommunikation og samarbejde mellem forældre og ansatte i sundhedssektoren. Gennem en bred faglig orientering og fokusering på særlige problemstillinger sætter kurset forældrene i stand til at håndtere dagligdagens problemer med hjertebørn.

Derudover giver kurset mulighed for, at hjertebørn og deres søskende kan være sammen med andre ligestillede og få gode råd og erfaringer om, hvordan andre tackler dagligdagen. Både familier med færdigopererede hjertebørn/unge og med hjertebørn/unge, der venter på endnu en operation, hjertetransplantation eller de, som alene kan medicinsk behandles er målgruppe.

Formålet er også, at hjertebørn/unge, deres søskende og forældre får mulighed for at erhverve redskaber og finde inspiration, de kan anvende i årene fremover til aktuelle og eventuelle nye problemstillinger ved dét at have medfødte hjertefejl eller anden hjertesygdom, som dukker op.

Det er derfor af stor betydning for familierne, at de løbende får mulighed for at deltage i dette Familiekursus og får viden om deres barns videre udvikling, i forhold til alder, begrænsninger, spisemønster, opvækst, skole, teenageår, uddannelsesproblematikker m.m.

Handicaprettede kurser til forældre

Ifølge Lov om Social Service § 41 er det muligt at søge om dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, der er relateret til barnets handicap. I Vejledning nr. 9007 af 7 1 2014 pkt. 192-195 (Vejledning nr. 3), står der bl.a. følgende: der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet eller den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge.

Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser eller lidelser, i hvilken virkning det har på barnet eller den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå mv. Der kan f.eks. være tale om kurser vedrørende børn og unge, der lider af cystisk fibrose, muskelsvind, er blinde, spastiske, døve eller udviklingshæmmede.

De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift, kursusmaterialer, pasning af børn, som ikke skal med på kurset.

Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste.

For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet eller den unge.

Hjerteforeningen, Børneklubbens årlige Familiekursus er netop sådan et kursus, fordi det giver konkret information om lidelsen og om de nyeste behandlingsmetoder. Samtidig kan forældrene – via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk – få redskaber til at håndtere de problemer i hverdagen, der er en del af at have et barn med nedsat funktionsevne/kronisk sygdom.

Hvis du mod forventning får afslag på at deltage i kurset, kan du anke afslaget. Kontakt Børneklubbens socialrådgiver, hvis du har brug for hjælp til at anke eller søge tilskud.